Hair Colour: Blonde

Selena

Age: 26
Eastern European

Sylvia

Age: 25
German

Vikki

Age: 32
Eastern European

Cindy

Age: 22
Eastern European

Sara

Age: 26
English

Tia

Age: 25
English

Lisa

Age: 25
Italian

Annika

Age: 24
Eastern European

Abella

Age: 29
French

Brook

Age: 26
English

Ariadna

Age: 27
Spanish

Sara

Age: 30
English

Carolina

Age: 27
Polish