Eye Colour: Green

Nikita

Age: 28
Eastern European

Julia

Age: 21
Eastern European

Charlie

Age: 25
English