Eye Colour: Green

Anastasia

Age: 22
English

Nikita

Age: 28
Eastern European

Julia

Age: 21
Eastern European