Eye Colour: Blue

Vikki

Age: 32
Eastern European

Annika

Age: 24
Eastern European

Jordon

Age: 29
English

Stacey

Age: 32
English